درباره نشریه
ISSN:
2008-8299
eISSN:
2588-5898
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
جواد اطاعت
سردبیر:
دکتر محمدحسین آدابی
مدیرداخلی:
دکتر محمدمهدی حسین زاده
کارشناس:
مریم رشیدی
تلفن:
021-29905619
سایت اختصاصی:
esrj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/24
مدیر مسئول
جواد اطاعت
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی
Javad Etaat
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science, Political Geography
سردبیر
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
اعضای تحریریه
دکتر علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor College of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر ایرج رساء
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Iraj Rasaa
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economic Geology
دکتر عباس صادقی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی​
Abbas Sadeghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر محمدتقی رضویان

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Taghi Razavian

Shahid Beheshti University
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر قاسم عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Ghasem Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: climatology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر کاظم نصرتی

دانشگاه شهید بهشتی
Kazem Nosrati

Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر محمدمهدی حسین زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Mehdi Hosein Zadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
کارشناس
مریم رشیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷