درباره نشریه
ISSN:
2008-8299
eISSN:
2588-5898
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
جواد اطاعت
سردبیر:
دکتر محمدحسین آدابی
مدیرداخلی:
دکتر محمدمهدی حسین زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدحسین آدابی
ویراستار انگلیسی:
دکتر کاظم نصرتی
کارشناس:
مریم رشیدی
تلفن:
021-29905619
سایت اختصاصی:
esrj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/30
مدیر مسئول
جواد اطاعت
دانشیار علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی
Javad Etaat
Associate Professor, Political Science, Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science, Political Geography
سردبیر
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا زراسوندی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Ali Reza Zarras Vandi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Economic Geology
دکتر جمیله توکلی نیا
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیای انسانی و آمایش،علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Tavakolinia
Associate Professor, Earth Science Faculty
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر فریبرز مسعودی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: پترولوژی
Fariborz Masoudi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Petrology
مهدی پو طاهری

دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر محمدرضا کمالی
دانشیار
رشته تخصصی: کتشافات نفت
Mohammad Reza Kamali
Associate Professor
Specialist: Oil jackets
احمدرضا ربانی

David A. Wood

دکتر محمدرضا رضایی

دکتر علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
دکتر محمدمهدی حسین زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Mehdi Hosein Zadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor College of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر عباس صادقی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Abbas Sadeghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر قاسم عزیزی
استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Ghasem Azizi
Professor, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Climatology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر کاظم نصرتی

دانشگاه شهید بهشتی
Kazem Nosrati
Department of Natural Geography, Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر محمدمهدی حسین زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Mehdi Hosein Zadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
کارشناس
مریم رشیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۴