درباره نشریه
ISSN:
2345-2390
eISSN:
2538-5321
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا علی صوفی
سردبیر:
دکتر محمدرضا نصیری
مدیرداخلی:
دکتر جمشید نوروزی
تلفن:
021-84234232
سایت اختصاصی:
localhistories.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا علی صوفی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Alireza Ali Soufi
Associate Professor
Specialist: History
سردبیر
دکتر محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر هوشنگ خسروبیگی
استادیار تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Hooshang Khosrobeigi
Assistant Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر حسین آبادیان
استاد تاریخ
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Abadian
Associate Professor History
Imam Khomeini International University
Specialist: History
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor sadeghi[at]gmail.com
University of Tabriz
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
دکتر محمدتقی ایمان پور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
دکتر جمشید نوروزی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Jamshid Noroozi
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: History
مدیرداخلی
دکتر جمشید نوروزی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Jamshid Noroozi
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸