درباره نشریه
ISSN:
2538-3930
eISSN:
2538-3949
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر ام السلمه بابایی فینی
سردبیر:
نفیسه مرصوصی
مدیرداخلی:
دکتر زیبا محمدزاده
سایت اختصاصی:
grup.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا،
دورنگار:
021-88803685
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/16
مدیر مسئول
دکتر ام السلمه بابایی فینی
دانشیار مرکز تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا، آب و هواشناسی
Omolsalame Babaee Finii
Associate Professor Center of Tehran
Payame Noor University
Specialist: Geography - Meteorology
سردبیر
نفیسه مرصوصی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا، علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nafiseh Marsousi
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Geography, Social Science
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban planning
اعضای تحریریه
دکتر سید حسن صدوق

دکتر اسماعیل علی اکبری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Esmaeil Aliakbari

Payame Noor University
Specialist: Urban Geography
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر سید محمد شبیری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
professor
Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر علی شماعی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Shamaei
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر زهره فنی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Zohreh Fanni
Professor, Human Geography & Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and urban planning
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر رستم صابری فر
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rostam Saberifar
Associate Professor, Geography
Payame Noor University
نفیسه مرصوصی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا، علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nafiseh Marsousi
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Geography, Social Science
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban planning
مدیرداخلی
دکتر زیبا محمدزاده
دانش آموخته دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات)
Ziba Mohammadzadeh
.Ph.D, , Department of Information and Knowledge Science
Payame Noor University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳