درباره نشریه
ISSN:
2322-1712
eISSN:
2538-6166
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1391
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم تقی زاده
سردبیر:
دکتر ابراهیم تقی زاده
تلفن:
021-32202336
سایت اختصاصی:
clk.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/07
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, private law
Payame Noor University
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, private law
Payame Noor University
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر عبدالله شمس
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abdollah Shams
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor Faculty of Judicial Sciences
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
دانشیار
دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Seyyed Abolghasem Naghibi
Associate Professor
Specialist: Fiqh and Private Law
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
دانشیار واحد مازندران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Abolghasem Esnaashari
Associate Professor Mazandaran Branch
Payame Noor University
Specialist: Islamic economy
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴