درباره نشریه
ISSN:
2322-2387
eISSN:
2538-4856
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر سیما نصری
سردبیر:
دکتر رضا حاجی حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر رضا حاجی حسینی
تلفن:
021-22458309
دورنگار:
021-22458309
سایت اختصاصی:
eab.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/28
مدیر مسئول
دکتر سیما نصری
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی
Sima Nasri
Associate Professor, Biology Department, Science faculty, Payame noor university, Tehran, Iran
Payame Noor University
Specialist: Animal biology - Physiology tendency
سردبیر
دکتر رضا حاجی حسینی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیو شیمی
Reza Haji Hosseini
Professor Department of Biochemistry
Payame Noor University
Specialist: biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر سیما نصری
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی
Sima Nasri
Associate Professor, Biology Department, Science faculty, Payame noor university, Tehran, Iran
Payame Noor University
Specialist: Animal biology - Physiology tendency
دکتر رضا حاجی حسینی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیو شیمی
Reza Haji Hosseini
Professor Department of Biochemistry
Payame Noor University
Specialist: biochemistry
دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor science and research Branch
Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر علیرضا سرکاکی
استاد تمام نروفیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی، علوم اعصاب، رفتار و الکتروفیزیولوژی مغز و بیماری های نرودژنراتیو در مدلهای حیوانی
Alireza Sarkaki
Full Professor, Neurophysiology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology, Neuroscience(behavior and r and brain electrophysiology, neurodegenerative disease in animal models
دکتر احمدعلی معاضدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ahmad Ali Moazedi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Neurophysiology
دکتر شاهرخ پاشایی راد
دانشیار
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Shah Rokh Pashaei rad
Associate Professor
Specialist: Biosystematic animal
دکتر سید کاظم بیدکی
استادیار
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Kazem Bidoki
Assistant Professor
Specialist: Genetics
دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohamadreza Baghaban Eslaminejad
Associate Professor
Specialist: Developmental cell biology
مدیر اجرایی
دکتر رضا حاجی حسینی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیو شیمی
Reza Haji Hosseini
Professor Department of Biochemistry
Payame Noor University
Specialist: biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱