درباره نشریه
ISSN:
2008-8574
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلیرضا مرندی
سردبیر:
دکتر علی اکبر ولایتی
مدیر اجرایی:
دکتر فرشته نوری
تلفن:
021-88645513 ، داخلی: 269
021-88645514 ، داخلی: 269
021-88645515 ، داخلی: 269
سایت اختصاصی:
www.jiitm.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانه ی ملی، مجموعه ی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، ساختمان فرهنگستان علوم پزشکی، مجله طب سنتی اسلام و ایران
صندوق پستی:
4655-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/10
مدیر مسئول
سیدعلیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
سردبیر
علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
هیات تحریریه
سیدضیاءالدین تابعی
استاد
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
فرید قاسملو
فرید قاسملو
دکتر منصور کشاورز
منصور کشاورز
دکتر محمدرضا محرری
محمدرضا محرری
دکتر ابراهیم مصلحی شاد
ابراهیم مصلحی شاد
دکتر محمدهادی موذن جامی
محمدهادی موذن جامی
دکتر محمدباقر مینایی
محمدباقر مینایی
هیات علمی
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محسن ناصری طوسی
محسن ناصری طوسی
Mohsen Nasseri Toosi
Shahed University
ویراستارفارسی
دکتر سیدجواد قاضی میرسعید
سیدجواد قاضی میرسعید
ویراستار انگلیسی
دکتر بیتا توکلی
بیتا توکلی
مدیر اجرایی
دکتر فرشته نوری
فرشته نوری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴