درباره نشریه
ISSN:
2008-8574
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا مرندی
سردبیر:
دکتر علی اکبر ولایتی
مدیر اجرایی:
دکتر فرشته نوری
تلفن:
021-88645513 ، داخلی: 269
021-88645514 ، داخلی: 269
021-88645515 ، داخلی: 269
سایت اختصاصی:
www.jiitm.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانه ی ملی، مجموعه ی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، ساختمان فرهنگستان علوم پزشکی، مجله طب سنتی اسلام و ایران
صندوق پستی:
4655-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
سردبیر
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
اعضای تحریریه
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
فرید قاسملو

Farid Ghassemlou

دکتر منصور کشاورز
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Mansoor Keshavarz
Professor, Physiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
دکتر محمدرضا محرری
دکتر محمدرضا محرری

دکتر ابراهیم مصلحی شاد
دکتر ابراهیم مصلحی شاد

دکتر محمدهادی موذن جامی
دکتر محمدهادی موذن جامی

دکتر محمدباقر مینایی
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
مدیر اجرایی
دکتر فرشته نوری
دکتر فرشته نوری

Fereshte Noori

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۹