درباره نشریه
ISSN:
2228-7639
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر تورج زینی وند
سردبیر:
دکتر تورج زینی وند
کارشناس:
نسرین عزیزی
تلفن:
083-34283903
دورنگار:
083-34283903
سایت اختصاصی:
jccl.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، باغ ابریشم، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، دفتر فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی
صندوق پستی:
941-6714414
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/09
مدیر مسئول
دکتر تورج زینی وند
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
سردبیر
دکتر تورج زینی وند
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
اعضای تحریریه
دکتر یحیی معروف
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب،ترجمه، شعر، متون نظم و نثر
Yahya Maaroof
Professor
Razi University
Specialist: Arabic literature, translation, poetry, texts of order and prose
دکتر وحید سبزیان پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر علی سلیمی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی، زبان و ادبیات عرب
Ali Salimi
Professor, Arabic Literature
Razi University
Specialist: Arabic Literature, Contemporary Literature, Literary Criticism, Arabic literature
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
دکتر علی محمدی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammadi
Professor, Persian Litrature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
دکتر مهدی شریفیان
استاد دانشکده ادبیات .دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor, persian language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر جهانگیر امیری
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Jahan Gir Amiri
Associate Professor
Razi University
Specialist: Arabic literature
دکتر سوسن جبری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی
Soussan Jabri
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities Sciences
Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature
کارشناس
نسرین عزیزی
کارشناس ارشد دانشکده ادبیات
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Nasrin Azizi
Faculty of Literature
Razi University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۸