درباره نشریه
ISSN:
2228-7639
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی
مدیر مسئول:
دکتر تورج زینی وند
سردبیر:
دکتر تورج زینی وند
کارشناس:
نسرین عزیزی
کارشناس:
نسرین عزیزی
تلفن:
083-34283903
دورنگار:
083-34283903
سایت اختصاصی:
jccl.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، باغ ابریشم، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، دفتر فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی
صندوق پستی:
941-6714414
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/25
مدیر مسئول
تورج زینی وند
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
کارشناس
نسرین عزیزی
کارشناس ارشد دانشکده ادبیات
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Nasrin Azizi
Faculty of Literature, Razi University
Specialist: Arabic literature
سردبیر
تورج زینی وند
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
هیات تحریریه
یحیی معروف
استاد
رشته تخصصی: ادبیات عرب،ترجمه، شعر، متون نظم و نثر
Yahya Maaroof
Professor, Razi University
Specialist: Arabic literature, translation, poetry, texts of order and prose
وحید سبزیان پور
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
علی سلیمی
استاد
رشته تخصصی: ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی، زبان و ادبیات عرب
Ali Salimi
Professor, Razi University
Specialist: Arabic Literature, Contemporary Literature, Literary Criticism, Arabic literature
فرامرز میرزایی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
قهرمان شیری
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
علی محمدی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammadi
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
مهدی شریفیان
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
حامد صدقی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
سیداحمد پارسا
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
جهانگیر امیری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Jahan Gir Amiri
Associate Professor, Razi University
Specialist: Arabic literature
سوسن جبری
دانشیار
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات روایی، نقد ادبی، ادبیات عامه، ادبیات عرفانی
Sousan Jabri
Associate Professor, Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature