درباره نشریه
ISSN:
2345-4911
eISSN:
2645-4211
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر سعیده شعاری نژاد
سردبیر:
دکتر فاطمه شهشهانی
مدیر اجرایی:
مه سیما اربابی
تلفن:
021-85692651
دورنگار:
021-85692651
سایت اختصاصی:
jap.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، ، کدپستی: 1993891176
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر سعیده شعاری نژاد
استادیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فیزیک ماده چگال
Saeedeh Shoari Nejad
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Condensed matter physics
سردبیر
دکتر فاطمه شهشهانی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: لیزر
Fatemeh Shah Shahani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Laser
اعضای تحریریه
دکتر محمودرضا روحانی
دانشیار دانشکده فیزیک
دانشگاه الزهرا
Mahmoud Reza Rohani
Associate Professor Faculty of Physics
University of Alzahra
دکتر عبدالله مرتضی علی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فیزیک ماده چگال
Abdollah Morteza Ali
Professor
University of Alzahra
Specialist: Condensed matter physics
دکتر عطاءالله کوهیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک لیزر
Ataollah koohian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Laser physics
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد پژوهشکده لیزر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezodin Mohajerani
Professor Laser Institute
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر ترانه وظیفه شناس
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک ماده چگال
Taraneh Vazifeh Shenas
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Condensed matter physics
دکتر فاطمه شجاعی باغینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک گرانش
Fatemeh Shojae Baghini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Gravity physics
مدیر اجرایی
مه سیما اربابی

دانشگاه الزهرا
Mah Sima Arbabi

University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۷