درباره نشریه
ISSN:
2423-6993
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مجید محصصیان
مدیر مسئول:
مجید محصصیان
سردبیر:
مجید محصصیان
مدیر اجرایی:
دکتر مریم حسینی
مدیر هنری:
دکتر مریم حسینی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
منا روزبهانی
مسئول اشتراک:
منا روزبهانی
تلفن:
021-88775803
021-88773918
دورنگار:
021-88775803
021-88773918
سایت اختصاصی:
www.cwr.ir
نشانی:
تهران، بلوار آفریقا، خیابان بهرامی، پلاک 11، واحد 8
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09363249893
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@cwr.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۴