درباره نشریه
ISSN:
2251-7790
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست
سردبیر:
دکتر مصطفی سلیمی فر
مدیر اجرایی:
مریم ودیعی نوقابی
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا پیش قدم
تلفن:
051-38806308
دورنگار:
051-38806308
سایت اختصاصی:
erd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، ، کدپستی: 9177948951
صندوق پستی:
1357
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/24
مدیر مسئول
دکتر مهدی خداپرست
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
Mahdi Khodaparast
Associate Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
سردبیر
دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر ابراهیم گرجی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Ebrahim Gorji
Professor
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics
دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

ویراستار انگلیسی
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
مدیر اجرایی
مریم ودیعی نوقابی

Maryam Vadie Noghabi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲