درباره نشریه
ISSN:
5397-2008
eISSN:
2538-4309
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر شادمهر میردار هریجانی
سردبیر:
دکتر فرزان فرزام
مدیر اجرایی:
سارا آزموده
تلفن:
011-35302215
دورنگار:
011-35302215
سایت اختصاصی:
msb.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوافقاری، میدان ابوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/04
مدیر مسئول
دکتر شادمهر میردار هریجانی
استاد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Shadmehr Mirdar Harijani
Professor, Exercise physiology
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر فرزان فرزام
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Farzan Farzam
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment
اعضای تحریریه
دکتر فرزان فرزام
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Farzan Farzam
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment
دکتر محمد اصلانخانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohammad aslan Khani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Motion behavior
دکتر عباس بهرام
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor
Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
مهرزاد حمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
Mehrzad Hamidi
Associate Professor, physical education
University of Tehran
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر حسن خلجی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hassan khalji
Associate Professor
University of Arak
Specialist: Motion behavior
دکتر سید محمدحسین رضوی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Seyyed Mohammad Hossein Razavi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد تمام مدیریت ورزش،دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
Full Professor, Sport Management ,Faculty of Sport Sciences,
University of Guilan
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
مدیر اجرایی
سارا آزموده
سارا آزموده

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی
Sara azmoudeh

Specialist: Entrepreneurship Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۲