درباره نشریه
ISSN:
2251-8681
eISSN:
2322-4967
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر سید جواد فاضلیان
سردبیر:
دکتر محمدجواد هراتی
مدیرداخلی:
مهندس صفانه صادقیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا طاهرخانی
تلفن:
081-38381192
دورنگار:
081-38381192
سایت اختصاصی:
rjir.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/31
مدیر مسئول
دکتر سید جواد فاضلیان

دانشگاه بوعلی سینا
Seyyed Javad Fazelian

Bu-Ali Sina University
سردبیر
دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
اعضای تحریریه
علی غفرانی
علی غفرانی

رضا سلیمانی
رضا سلیمانی

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا طاهرخانی

مدیرداخلی
مهندس صفانه صادقیان

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کامپیوتر (نرم افزار)
Safaneh Sadeghian

Bu-Ali Sina University
Specialist: Computer (software)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷