درباره نشریه
ISSN:
2008-2487
eISSN:
2008-370X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر عباس حیدری
سردبیر:
دکتر عباس حیدری
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه حشمتی نبوی
مدیرداخلی:
حمیدرضا بهنام وشانی
ویراستار انگلیسی:
حمیدرضا بهنام وشانی
تلفن:
051-38591511 ، داخلی: 294
دورنگار:
051-38591511 ، داخلی: 294
سایت اختصاصی:
ebcj.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، ، کدپستی: 9137913199
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/26
مدیر مسئول
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
سردبیر
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
اعضای تحریریه
دکتر حمید حیدریان میری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Heidarian Miri
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Mark R Luborsky
Professor Wayne State University, U.S. and Foreign Professor of Karolinska Institute, Sweden
Specialist: Gerontology & Anthropology
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
دکتر رسول تبری خمیران
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Rasoul Tabari Khomeiran
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حورا سلطانی
استاد
رشته تخصصی: سلامت مادران و نوزادان
Hoora Soltani
Professor
Specialist: Maternal & Infant Health
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor Department of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر محمدتقی شاکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمار زیستی، پزشکی اجتماعی
Mohammadtaghi Shakeri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Social medicine
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مهوش صلصالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Mahvash Salsali
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر مرجانه معین درباری فولادی

Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA
Specialist: Nursing
حسین کریمی مونقی
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Hossein Karimi Moonaghi
Professor, 1- Nursing and Midwifery Care Research Center, 2- Department of Medical Education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, Nursing
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر سید رضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor Department of Medical Surgical Nursing
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر حمید رضییی

رشته تخصصی: رادیولوژی انکولوژی
Hamid Raziee
resident Department of Radiation oncology University of Toronto, Toronto, Canada
Specialist: Radiation oncology
دکتر زهراسادات منظری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Zahra Sadat Manzari
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر ناهید عاقبتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Nahid Aghebati
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستار انگلیسی
حمیدرضا بهنام وشانی
استاد پرستاری Department of Pediatric Nursing
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
Hamidreza Behnam Voshani
Instructor of Nursing گروه پرستاري اطفال
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه حشمتی نبوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Heshmati Nabavi
Assistant professor Department of Nursing Management, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Management
مدیرداخلی
حمیدرضا بهنام وشانی
استاد پرستاری Department of Pediatric Nursing
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
Hamidreza Behnam Voshani
Instructor of Nursing گروه پرستاري اطفال
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱