درباره نشریه
ISSN:
2251-8347
eISSN:
2251-8355
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
2011
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر فرشید عابدی
سردبیر:
دکتر رضا افشاری
جانشین سردبیر:
دکتر لیدا جراحی
مدیر اجرایی:
دکتر هدی عزیزی
ویراستار انگلیسی:
بهشته شخصی دستگاهیان
ویراستار علمی:
Mozafar Zaki
ویراستار علمی:
دکتر محمدرضا احمدپور
صفحه آرا:
علی مرتضی عینی
تلفن:
051-38525315
دورنگار:
051-38525315
سایت اختصاصی:
fmej.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان ابن سینا، بیمارستان امام رضا
صندوق پستی:
13316-91379
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/30
مدیر مسئول
دکتر فرشید عابدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
جانشین سردبیر
دکتر لیدا جراحی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Lida Jarahi
Assistant Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار انگلیسی
بهشته شخصی دستگاهیان

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Beheshteh Shakhsi Dastgahian

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Teaching English
ویراستار علمی
Mozafar Zaki

Specialist: Urdu Translator
دکتر محمدرضا احمدپور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohamadreza Ahmadpoor

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Arabic Translator
سردبیر
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر عبدالله بهرامی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Abdollah Bahrami
Professor Department of Internal Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر سید رضا موسوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی
Seyed Reza Moosavi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دکتر هدی عزیزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
دکتر عبدالرضا شقاقی
دانشیار اداره آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت عمومی
Abdolreza Shaghaghi
Associate Professor Health Education & Promotion Department
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Public Health Education
Chen Chang Yang
Associate Professor
Specialist: Clinical Toxicology, Environmental & Occupational Medicine
دکتر جواد سرآبادانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Javad Sar Abadani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر مجید اکبری

رشته تخصصی: دکترای باکتری شناسی پزشکی
Majid Akbari

Specialist: PhD in Medical Bacteriology
دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و طب مکمل و جایگزین
Hamid Reza Bahrami Taghanaki
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Complementary Integrative Medicine
دکتر کیارش قزوینی
دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiarash Ghazvini
Associate Professor, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر نازیلا ذرقی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Nazila Zarghi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر عباس مکارم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Abbas Makarem
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علی تقی زاده کرمانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: Oncology and Radiotherapy
Ali Taghi Zadeh Kermani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: انکولوژي و پرتودرماني
دکتر فرحزاد جباری آزاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی بالینی و آلرژی
Farahzad Jabbari Azad
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunology and Allergy
Xiaoli LI

دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر مجتبی ابریشمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojtaba abrishami

Tehran University of Medical Sciences
صفحه آرا
علی مرتضی عینی

Ali Morteza Einy

Specialist: Graphics
مدیر اجرایی
دکتر هدی عزیزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۸