درباره نشریه
ISSN:
2251-8347
eISSN:
2251-8355
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
2011
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر فرشید عابدی
سردبیر:
دکتر رضا افشاری
جانشین سردبیر:
دکتر لیدا جراحی
مدیر اجرایی:
دکتر هدی عزیزی
ویراستار علمی:
Mozafar Zaki
ویراستار علمی:
Hussain Morteza Sharara
تلفن:
051-38525315
دورنگار:
051-38525315
سایت اختصاصی:
fmej.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان ابن سینا، بیمارستان امام رضا
صندوق پستی:
13316-91379
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/25
مدیر مسئول
دکتر فرشید عابدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
جانشین سردبیر
دکتر لیدا جراحی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Lida Jarahi
Assistant Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار انگلیسی
بهشته شخصی دستگاهیان
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Beheshteh Shakhsi Dastgahian
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Teaching English
ویراستار علمی
Mozafar Zaki
Specialist: Urdu Translator
Hussain Morteza Sharara
Hussain Morteza Sharara
Specialist: Arabic Translator
سردبیر
دکتر رضا افشاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
هیات تحریریه
دکتر عبدالله بهرامی
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Abdollah Bahrami
Professor, Department of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر سیدرضا موسوی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی
Seyed Reza Moosavi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر عبدالرضا شقاقی
دانشیار اداره آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت عمومی
Abdolreza Shaghaghi
Associate Professor, Health Education & Promotion Department, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Public Health Education
Chen-Chang Yang
Chen-Chang Yang
Associate Professor,
Specialist: Clinical Toxicology, Environmental & Occupational Medicine
دکتر جواد سرآبادانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Javad Sar Abadani
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر مجید اکبری
دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ترمیم کننده و زیبایی دندانپزشکی
Majid Akbari
Associate Professor, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Restorative &Cosmetic Dentistry
دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و طب مکمل و جایگزین
Hamid Reza Bahrami Taghanaki
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Complementary Integrative Medicine
دکتر کیارش قزوینی
دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiarash Ghazvini
Associate Professor, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر نازیلا ذرقی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Nazila Zarghi
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر عباس مکارم
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Abbas Makarem
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
Abdullah Shahed
دکتر علی تقی زاده کرمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: Oncology and Radiotherapy
Ali Taghi Zadeh Kermani
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: انکولوژي و پرتودرماني
دکتر فرشید عابدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر فرحزاد جباری آزاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی بالینی و آلرژی
Farahzad Jabbari Azad
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunology and Allergy
Jabeen Fayyaz
Jabeen Fayyaz
Specialist: Emergency Medicine and Trauma Care
Xiaoli LI
Mariam Neda Masoumi
دکتر رامین صادقی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
Rameshwar ADHIKARI
Specialist: Biochemistry
دکتر مجتبی ابریشمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojtaba abrishami
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر هدی عزیزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶