درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
سردبیر:
دکتر حبیب الله ناظم
تلفن:
021-22458311
دورنگار:
021-22458311
سایت اختصاصی:
www.pnb.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، جادة لشکرک، دانشگاه پیام نور، دفتر مجله پیک نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵