درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دانشگاه پیام نور
سردبیر:
دکتر عابدین مومنی
تلفن:
021-22458311
دورنگار:
021-22458311
نشانی:
تهران، جاده لشکرک، دانشگاه پیام نور، گروه نشریات دانشگاه پیام نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰