درباره نشریه
ISSN:
2252-021x
eISSN:
2252-0627
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل عیدانی
سردبیر:
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دبیراجرایی:
مجتبی میری
مدیر اجرایی:
مرضیه عربان
تلفن:
061-33738611
دورنگار:
061-33738611
نشانی:
اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، معاونت پژوهشی، دفتر مجله، ، کدپستی: 6135715794
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/jundishapur-journal-of-health-sciences
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل عیدانی
دکتر اسماعیل عیدانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Esmaeil Idani
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
اعضای تحریریه
Farzana Saleh
Assistant Professor
Pi Ming Yeh
Pi Ming Yeh
Associate Professor
David Otieno Odongo

Hulya Yardimci

Evangelia Mavrikaki
Evangelia Mavrikaki

دکتر سید محمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
دکتر  چراغی
دکتر چراغی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Cheraghi
Associate Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر فرزاد فرجی خیاوی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzad Faraji Khiavi
Associate Professor, Health Services Management
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Alireza Heydarnia
Professor Faculty of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

دکتر کریم رضادوست
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Karim Reza Doust
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر بابک وزیریان زاده
دکتر بابک وزیریان زاده
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Babak Vazirian Zadeh
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomologist
دکتر اسماعیل عیدانی
دکتر اسماعیل عیدانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Esmaeil Idani
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر خدابخش کرمی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodabakhsh Karami
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا باصری
دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Basseri
School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Tehran University of Medical Sciences
دکتر  اشراقیان
دکتر اشراقیان
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Eshraghian
Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر فرشاد
استاد تمام دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر حامد تابش
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hamed Tabesh
Assistant Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر هادی معاضد
استاد دانشکده علوم مهندسی آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hadi Moazed
Professor School of Water Sciences Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر سید عبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر افشین تکدستان
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Afshin Tak Dastan
Associate Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering
دبیراجرایی
مجتبی میری
مجتبی میری

Mojtaba Miri

مدیر اجرایی
مرضیه عربان

Marzieh Araban

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۶