درباره نشریه
ISSN:
2252-021x
eISSN:
2252-0627
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل عیدانی
سردبیر:
دکتر معصومه احمدی زاده
مدیر اجرایی:
فاطمه ورشوی
تلفن:
061-33738611
دورنگار:
061-33738611
سایت اختصاصی:
jjhsci.com
نشانی:
اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، معاونت پژوهشی، دفتر مجله، ، کدپستی: 6135715794
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/24
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل عیدانی
دکتر اسماعیل عیدانی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Esmaeil Idani
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر معصومه احمدی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی
Masoomeh Ahmadi Zadeh
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
هیات تحریریه
Farzana Saleh
Assistant Professor,
Pi Ming Yeh
Pi Ming Yeh
Associate Professor,
David Otieno Odongo
Hulya Yardimci
Evangelia Mavrikaki
Evangelia Mavrikaki
دکتر سیدمحمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
دکتر  چراغی
دکتر چراغی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Cheraghi
Associate Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر فرزاد فرجی خیاوی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzad Faraji Khiavi
Associate Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Reza Heydarnia
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر کریم رضادوست
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Karim Reza Doust
Associate Professor, School of Economics and Social Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Sociology
دکتر بابک وزیریان زاده
دکتر بابک وزیریان زاده
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Babak Vazirian Zadeh
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomologist
دکتر اسماعیل عیدانی
دکتر اسماعیل عیدانی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Esmaeil Idani
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر خدابخش کرمی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodabakhsh Karami
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا باصری
دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Basseri
School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences
دکتر  اشراقیان
دکتر اشراقیان
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Eshraghian
Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر حامد تابش
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hamed Tabesh
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر هادی معاضد
استاد دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
Hadi Moazed
Professor, School of Water Sciences Engineering, Shahid Chamram University
دکتر سیدعبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor, School of Economics and Social Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Sociology
دکتر افشین تکدستان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Afshin Tak Dastan
Associate Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering
مدیر اجرایی
فاطمه ورشوی
فاطمه ورشوی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Fatemeh Varshovi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۴