درباره نشریه
ISSN:
2251-7650
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عبداللهی
سردبیر:
دکتر علیرضا عبداللهی
مدیر اجرایی:
رابعه سادات موسوی
تلفن:
031-37934125
دورنگار:
031-37934125
سایت اختصاصی:
ijgt.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
صندوق پستی:
73441-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/05
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عبداللهی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi

University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
سردبیر
دکتر علیرضا عبداللهی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi

University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
مدیر اجرایی
رابعه سادات موسوی
رابعه سادات موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱