درباره نشریه
ISSN:
2251-7650
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عبداللهی
سردبیر:
دکتر علیرضا عبداللهی
مدیر اجرایی:
رابعه السادات موسوی
تلفن:
031-37934125
دورنگار:
031-37934125
سایت اختصاصی:
ijgt.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
صندوق پستی:
73441-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/05
مدیر مسئول
علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
سردبیر
علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
مدیر اجرایی
رابعه السادات موسوی
رابعه السادات موسوی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵