درباره نشریه
ISSN:
2251-6158
eISSN:
6166-2251
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز قرآن و عترت، معاونت فرهنگی و دانشجویی)
مدیر مسئول:
دکتر عباس شیراوژن
سردبیر:
دکتر محمدحسین نیکنام
نشانی:
تهران، شهرک غرب، ایوانک شرق، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بلوک آ ،طبقه 4 ، مرکز قرآن و عترت
تلفن:
021-81455645
سایت اختصاصی:
www.quranmed.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13
مدیر مسئول
دکتر عباس شیراوژن
دکتر عباس شیراوژن

سردبیر
دکتر محمدحسین نیکنام
دکتر محمدحسین نیکنام

Mohammad Hosein Niknam

اعضای تحریریه
سید عابدین حسینی آهنگری
استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Seyed Abedin Hoseini Ahangari
Assistant Professor, Library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر محمود خدادوست
دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب سنتی
Mahmood Khodadoost
Assistant Professor Traditional Medicine, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم
حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم

دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
روح الله علی نژاد عمران
روح الله علی نژاد عمران

غلامرضا عسگری
غلامرضا عسگری

محمدحسین آیتی
محمدحسین آیتی
هیت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hossein Ayati

Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
مهدی مصری
مهدی مصری
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵