درباره نشریه
ISSN:
2251-7707
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر سیدابراهیم حسینی
سردبیر:
دکتر ابراهیم موسی زاده
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
http://hoghoughi.nashriyat.ir/
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی ایران، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی ،دفتر نشریه
صندوق پستی:
186-37165
تلفن:
025-32113477
اشتراک:
تلفن:
025-32113480
025-32113474
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/23
مدیر مسئول
دکتر سیدابراهیم حسینی
سیدابراهیم حسینی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyyed Ebrahim Hoseini
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
سردبیر
ابراهیم موسی زاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
هیات تحریریه
دکتر محمدجواد ارسطا
محمدجواد ارسطا
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
Mohammad Javad Arasta
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
دکتر محمدرضا باقرزاده
محمدرضا باقرزاده
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Mohammad Reza Bagherzadeh
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
دکتر سیدابراهیم حسینی
سیدابراهیم حسینی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyyed Ebrahim Hoseini
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
ولی رستمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
ابراهیم موسی زاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر سیدعلی میرداماد نجف آبادی
سیدعلی میرداماد نجف آبادی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyyed Ali Mirdamad Najafabadi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
سیدفضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر سیدمحمود نبویان
سیدمحمود نبویان
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyed Mahmood Nabavian
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۲