درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر منصور معظمی
سردبیر:
دکتر مسعود شفیعی
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی نعمتی
تلفن:
021-66495433
021-66485856
دورنگار:
021-66495433
021-66485856
سایت اختصاصی:
www.journalie.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/24
مدیر مسئول
دکتر منصور معظمی
دکتر منصور معظمی
استادیار
پژوهشگاه صنعت نفت
Mansoor Moazzami
Assistant Professor
Research Institute of Petroleum Industry
سردبیر
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
اعضای تحریریه
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر منصور معظمی
دکتر منصور معظمی
استادیار
پژوهشگاه صنعت نفت
Mansoor Moazzami
Assistant Professor
Research Institute of Petroleum Industry
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر محمود احمدپور داریانی

Mahmoud Ahmad Pour Dariani

دکتر منوچهر نوه ابراهیم
دکتر منوچهر نوه ابراهیم

دکتر مهدی ابزری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mehdi Abzari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Financial Management
دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ali Hajikarimi

Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر محمدعلی نعمتی
دکتر محمدعلی نعمتی

Mohammad Ali Nemati

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰