درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمود جباروند
سردبیر:
دکتر سید فرزاد محمدی
مدیر اجرایی:
هانیه دلشاد
مدیرداخلی:
سعیده کریم لر
ویراستار فارسی:
بهارک صالحی
روابط عمومی:
ایوب منتی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
یوسف آرین فرد
مسئول اشتراک:
سعیده کریم لر
با همکاری:
مرکز تحقیقات چشم و گروه چشم پزشکی، قطب چشم پزشکی فارابی
تلفن:
021-55420356
دورنگار:
021-55420356
سایت اختصاصی:
www.farabihospital.com
نشانی:
تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، دفتر قطب و نوآوری، میز مجله پرستار چشم، ، کدپستی: 1336616351
سامانه پیام کوتاه:
09196822571
تلفن همراه:
09196822571
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09104544020
تاریخ به‌روزآوری: 1395/02/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸