درباره نشریه
ISSN:
2322-5955
eISSN:
2538-1814
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
مدیر مسئول:
دکتر احمد صادقی
سردبیر:
دکتر مهدی زارع
تلفن:
021-44244040 ، داخلی: 1820
دورنگار:
021-44244040 ، داخلی: 1820
سایت اختصاصی:
www.dpmk.ir
نشانی:
تهران، انتهای غربی بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، نبش نهم شمالی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ، کدپستی: 1463613111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/04
مدیر مسئول
دکتر احمد صادقی
احمد صادقی
سردبیر
دکتر مهدی زارع
مهدی زارع
دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mehdi Zare
Associate Professor of International Studies in Seismology and Earthquake Engineering,
هیات تحریریه
عباسعلی تسنیمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سازه و زلزله- بتن مسلح
Abas Ali Tasnimi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Structural and earthquake-reinforced concrete
علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor, Electrical Faculty, Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر نعمت حسنی
نعمت حسنی
دانشیار پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور دانشگاه شهید بهشتی
Nemat Hasani
Associate Professor, Shahid Abbaspour Technical and Engineering Campus, Shahid Beheshti University
دکتر مهدی زارع
مهدی زارع
دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mehdi Zare
Associate Professor of International Studies in Seismology and Earthquake Engineering,
دکتر علیرضا فلاحی
علیرضا فلاحی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بازسازی پس از سانحه
Ali Reza Fallahi
Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
Specialist: Post-traumatic reconstruction
محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering,
Specialist: Geophysics
دکتر علی اکبر قهرمانی
علی اکبر قهرمانی
استادیار واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Akbar Gharemani
Assistant Professor, Qazvin Unit,
دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان
غلامرضا کاظمیان شیروان
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Gholam Reza Kazemian Shirvan
Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning
محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Zanjan
Specialist: Geography
دکتر علی مرادی
علی مرادی
استادیار موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
Ali Moradi
Assistant Professor, Institute of Geophysics, University of Tehran
فرزام یمینی فرد
استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله شناسی
Syyed Farzam Yaminifard
Assistant Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering,
Specialist: Seismology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲