درباره نشریه
ISSN:
2322-5955
eISSN:
2538-1814
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
مدیر مسئول:
رضا کرمی محمدی
سردبیر:
دکتر مهدی زارع
تلفن:
021-44244040 ، داخلی: 1820
دورنگار:
021-44244040 ، داخلی: 1820
سایت اختصاصی:
www.dpmk.ir
نشانی:
تهران، انتهای غربی بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، نبش نهم شمالی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ، کدپستی: 1463613111
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/08
مدیر مسئول
رضا کرمی محمدی
رضا کرمی محمدی

سردبیر
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
اعضای تحریریه
عباسعلی تسنیمی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی سازه
دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر نعمت حسنی
استاد پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سازه و زلزله
Nemat Hasani
Professor Shahid Abbaspour Technical and Engineering Campus
Shahid Beheshti University
Specialist: Structures and earthquakes
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
دکتر علیرضا فلاحی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بازسازی پس از سانحه
Ali Reza Fallahi
Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Post-traumatic reconstruction
دکتر محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر علی اکبر قهرمانی
دکتر علی اکبر قهرمانی
استادیار واحد قزوین دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Akbar Gharemani
Assistant Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر غلامرضا کاظمیان
دانشیار مدیریت شهری، گروه مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری
Gholamreza Kazemian
Associate Professor, Urban management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban planning & Management
دکتر محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Human Geography and Logistic
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography
دکتر علی مرادی
دانشیار جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Moradi
Associate Professor, sociology
Eslamabad gharb Branch, Islamic Azad University
دکتر فرزام یمینی فرد
استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله شناسی
Syyed Farzam Yaminifard
Assistant Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Seismology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰