درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فخری ناصری
مدیر مسئول:
محمدحسین رحمانی
سردبیر:
محمدحسین رحمانی
ویراستار فارسی:
اسماعیل عباسی
تلفن:
021-88101356-8
دورنگار:
021-88101356-8
سایت اختصاصی:
www.decoratech.ir
روابط عمومی:
تلفن:
021-88101356-8
تاریخ به‌روزآوری: 1391/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷