درباره نشریه
ISSN:
2251-8096
eISSN:
2252-0902
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر عباس اسماعیلی
سردبیر:
دکتر رضا وزیری نژاد
مدیر اجرایی:
طاهره علی محمدی
ویراستار انگلیسی:
زهرا هاشمی
تلفن:
034-34280086
دورنگار:
034-34280086
سایت اختصاصی:
johe.rums.ac.ir
نشانی:
رفسنجان، بلوار امام علی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره 3 ، ، کدپستی: 7717933777
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/07
مدیر مسئول
دکتر عباس اسماعیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Abbas Esmaeili
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
سردبیر
دکتر رضا وزیری نژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی
Reza Vazirinejad
Professor medical School
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Social Medicine
اعضای تحریریه
فرشاد ندری
استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Farshad Nadri
Assistant Professor, Occupational Health Engineering
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر عبدالله درگاهی

Janis Jansz

دکتر محسن اسدی لاری
استاد اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
دکتر علی اسماعیلی ندیمی
دانشیار گروه قلب وعروق
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ali Esmaeeli Nadimi
Associate Professor Department of Cardiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مهدی قاسم خانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mehdi Ghasemkhani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر محمدرضا قطبی راوندی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Ghotbi Ravandi
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
مریم هادوی
دانشجوی دکتری Anesthesiology
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: بیهوشی
Maryam Hadavi
Phd Student, Anesthesiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: anesthesiology
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر غلامحسین حسن شاهی راویز
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: خون شناسی
Gholam Hosein Hassanshahi Raviz
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Hematology
دکتر عبدالله جعفرزاده
استاد گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Abdollah Jafarzadeh
Professor Immunology Department
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology & Immunology
دکتر مجید کاظمی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: داخلی - جراحی
Majid Kazemi
Professor, nursing, faculty nursing and midwifery, Non-communicable Disease research center, rafsanjan, iran
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: medical surgical
Jeanette M Lilley
Jeanette M Lilley

Specialist: Applied Gerontology
دکتر عبدالحسین مدنی
استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoulhossain Madani
Professor, Epidemiology, Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Institute
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر وحید میرزایی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: داخلی
Vahid MIrzaee
Associate Professor Faculty of Medicine
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Internal
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

دکتر احسان مصطفوی
دانشیار انستیتو پاستور خش اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ehsan Mostafavi
Associate Professor Pasteur Institute Epidemiology and Biostatistics
Specialist: Epidemiology
دکتر احمد نیک پی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: هداشت حرفه ای
Ahmad Nikpey
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor Occupational Environment Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی صفری واریانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Safari Varyani
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مسعود سلیمانی دودران
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Masoud Soleimani Dodaran
Associate Professor Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدمحسن تقوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: آناتومی
Mohammad Mohsen Taghavi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر مهناز تشکری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Mahnaz Tashakori
Assistant Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
ویراستار انگلیسی
زهرا هاشمی
زهرا هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Zahra Hashemi

Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: English Teaching
مدیر اجرایی
طاهره علی محمدی
طاهره علی محمدی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Tahereh Alimohammadi

Rafsanjan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴