درباره نشریه
ISSN:
2345-606X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسئول:
دکتر همایون موتمنی
سردبیر:
دکتر علی موقررحیم آبادی
مدیر اجرایی:
حامد صمدی
مدیرداخلی:
دکتر حمید حسن پور
تلفن:
011-33175359
دورنگار:
011-33175359
سایت اختصاصی:
jacr.iausari.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ، کدپستی: 4816119318
صندوق پستی:
194-48164
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/13
مدیر مسئول
دکتر همایون موتمنی
دانشیار واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Homayoun Motameni
Associate Professor, Sari unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Computer Engineering - Software
سردبیر
دکتر علی موقررحیم آبادی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahim Abadi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا رزازی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Mohammad Reza Razzazi
Associate Professor, Department of Computer Engineering & Information, Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر محمد قاسم زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Ghasemzadeh
Assistant Professor, Babol University of Medical Sciences
مهرگان مهدوی
مهرگان مهدوی
پیمان کبیری
پیمان کبیری
امیرمسعود رحمانی
امیرمسعود رحمانی
تقی منظوری
تقی منظوری
شاهین حسابی
شاهین حسابی
ویراستارفارسی
حسین نعمت زاده
حسین نعمت زاده
ویراستار انگلیسی
مریم نشائی مقدم
مریم نشائی مقدم
مدیر اجرایی
حامد صمدی
حامد صمدی
مدیرداخلی
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor, Faculty of Computer and Information Technology, Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰