درباره نشریه
ISSN:
2345-606X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسئول:
دکتر همایون موتمنی
سردبیر:
دکتر علی موقر رحیم آبادی
مدیر اجرایی:
حامد صمدی
مدیرداخلی:
دکتر حمید حسن پور
ویراستار فارسی:
حسین نعمت زاده
ویراستار انگلیسی:
مریم نشایی مقدم
تلفن:
011-33175359
دورنگار:
011-33175359
سایت اختصاصی:
jacr.iausari.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ، کدپستی: 4816119318
صندوق پستی:
194-48164
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر همایون موتمنی
دانشیار واحد ساری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Homayoun Motameni
Associate Professor Sari unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Computer Engineering - Software
سردبیر
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا رزازی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Mohammad Reza Razzazi
Associate Professor Department of Computer Engineering & Information
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر محمد قاسم زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Ghasemzadeh
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر مهرگان مهدوی

پیمان کبیری
پیمان کبیری

امیرمسعود رحمانی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Amir Masoud Rahmani
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Computer Engineering
تقی منظوری
تقی منظوری

دکتر شاهین حسابی
دکتر شاهین حسابی

دانشگاه صنعتی شریف
Shaahin Hessabi

Sharif University of Technology
ویراستار فارسی
حسین نعمت زاده
حسین نعمت زاده

ویراستار انگلیسی
مریم نشایی مقدم
مریم نشایی مقدم

مدیر اجرایی
حامد صمدی
حامد صمدی

مدیرداخلی
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷