درباره نشریه
ISSN:
2251-8975
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر حمید حقیقت
سردبیر:
دکتر غلامرضا کردستانی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه صالحی
مسئول اشتراک:
دکتر ebrahim صالحی
تلفن:
028-33901635
دورنگار:
028-33901635
سایت اختصاصی:
jfak.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ی علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه ی پژوهش های تجربی حسابداری مالی، ، کدپستی: 3414916818
صندوق پستی:
288
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
دکتر حمید حقیقت

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Haghighat

Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
سردبیر
دکتر غلامرضا کردستانی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamreza Kordestani
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر ناصر ایزدی نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Nasser Izadinia
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر رضوان حجازی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Rezvan Hejazi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر جواد رضازاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Javad Rezazadeh
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
دکتر حسین سجادی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Sajadi
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arab Mazar Yazdi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر محمدرضا نیکبخت
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Reza Nikbakht
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Business, Management and Accounting, Auditing
مدیر اجرایی
دکتر معصومه صالحی
کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Masumeh Salehi
Masters
Imam Khomeini International University
Specialist: International Relationship
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸