درباره نشریه
ISSN:
2251-8975
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر حمید حقیقت
سردبیر:
دکتر غلامرضا کردستانی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه صالحی
تلفن:
028-33901635
دورنگار:
028-33901635
سایت اختصاصی:
jfak.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ی علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه ی پژوهش های تجربی حسابداری مالی، ، کدپستی: 3414916818
صندوق پستی:
288
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/21
مدیر مسئول
دکتر حمید حقیقت

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Haghighat

Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
سردبیر
دکتر غلامرضا کردستانی
استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamreza Kordestani
Professor, Department of Accounting
Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

دکتر اسفندیار ملکیان
دانشیار حسابداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حسابداری
Esfandiar Malekian
Associate Professor, accounting
University of Mazandaran
Specialist: Accounting
دکتر غلامرضا کردستانی
استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamreza Kordestani
Professor, Department of Accounting
Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
محمدحسین قائمی

دکتر ناصر ایزدی نیا
دانشیار حسابداری ،گروه حسابداری،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Nasser Izadinia
Associate Professor, Accounting
University of Isfahan
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر رضوان حجازی
استاد تمام حسابداریو بانکداری ،حسابداری و حسابرسی ،حسابداری ومدیریت مالی
دانشگاه خاتم
رشته تخصصی: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت ، حسابداری محیط زیست ، حسابداری منابع انسانی و...
Rezvan Hejazi
Full Professor, accounting &banking ,Accounting &auditing ,Accounting &Financial Management
Khatam University
Specialist: HRA, SMA, FA, EMA, SA
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
مدیر اجرایی
دکتر معصومه صالحی
کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Masumeh Salehi
Masters
Imam Khomeini International University
Specialist: International Relationship
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۱