درباره نشریه
ISSN:
2252-0155
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دکتر صادق کریم زاده
مدیر مسئول:
دکتر صادق کریم زاده
سردبیر:
مرتضی مالکی
روابط عمومی:
احمد دلگشا
بازرگانی و تبلیغات:
احمد دلگشا
طراح و گرافیست:
علیرضا مالکی
تلفن:
021-66477129
021-66477130
021-6477131
دورنگار:
021-66477129
021-66477130
021-6477131
صندوق پستی:
166-17355
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۰