درباره نشریه
ISSN:
2251-7987
eISSN:
2588-7041
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دانشگاه تبریز (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
مدیرداخلی:
دکتر مینا دارابی امین
ویراستار فنی:
نعیمه کریملو
تلفن:
041-33392131
دورنگار:
041-33392131
سایت اختصاصی:
france.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/05
سردبیر
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
اعضای تحریریه
دکتر شهناز شاهین
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Shah Naz Shahin
Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد تمام استاد زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Full Professor, French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانس
Farideh Alavi
Associate Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر مهدی افخمی نیا
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم زبانی (آموزش زبان فرانسه)
Mehdi Afkhami Nia
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Linguistics (teaching French)
François Le Guennec
Professor
Specialist: French literature
Jacques Fontanille
Professor
Specialist: نشانه شناسي
Olivier Sutte

Specialist: Linguistics
ویراستار فنی
نعیمه کریملو

Naeemeh Karim Lou

مدیرداخلی
دکتر مینا دارابی امین

Mina Darabi Amin

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷