درباره نشریه
ISSN:
2251-7995
eISSN:
2676-6876
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر انصاریان
سردبیر:
دکتر فرهمن فرخی
مدیرداخلی:
دکتر محمد ظهرابی
تلفن:
041-33392131
دورنگار:
041-33392131
سایت اختصاصی:
elt.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/28
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر انصاریان
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی
Ali Akbar Ansarin
Professor Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
University of Tabriz
Specialist: teaching English, English literature
مدیرداخلی
دکتر محمد ظهرابی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Zohrabi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: teaching English
سردبیر
دکتر فرهمن فرخی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Farahman Farrokhi
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: teaching English, TESOL
اعضای تحریریه
دکتر بهرام بهین
دانش آموخته دکتری زبان انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Bahram Behin
.Ph.D, English language
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر علی اکبر انصاریان
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی
Ali Akbar Ansarin
Professor Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
University of Tabriz
Specialist: teaching English, English literature
دکتر پرویز آژیده
استاد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Parviz Ajideh
Professor
Specialist: teaching English
Hitomi Masuhara
Professor
Specialist: teaching English
Parilam Mohammad Shah
Associate Professor
Specialist: teaching English
دکتر وحید نیمه چی سالم
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vahid Nimeh Chi Salem
Assistant Professor
Specialist: teaching English, TESL
دکتر حسین صبوری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Hossein Sabouri
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: English language
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
Brian Tom Linson

Specialist: Materials Development
دکتر مسعود رحیم پور
استاد
رشته تخصصی: زبان و مطالعات فرهنگی
Masoud Rahim Pour
professor The University of Queensland
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر محمدعلی ترابی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Ali Torabi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: teaching English
دکتر فرهمن فرخی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Farahman Farrokhi
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: teaching English, TESOL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۶