درباره نشریه
ISSN:
2251-9408
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
سردبیر:
دکتر عباس رضایی
تاریخ به‌روزآوری: 1391/04/11
سردبیر
دکتر عباس رضایی
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، پلیمر و مواد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۴