درباره نشریه
ISSN:
2383-353X
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا پورحسین
سردبیر:
دکتر رضا پورحسین
تلفن:
021-88926034
دورنگار:
021-88926034
سایت اختصاصی:
www.frooyesh.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان لباف، کوچه نارنگ، پلاک 4، واحد 6، ، کدپستی: 1598777131
صندوق پستی:
5613-19395
کانال تلگرام:
t.me/Rooyeshjournal96
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/13
مدیر مسئول
دکتر رضا پورحسین
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، رسانه، کودک
Reza Pourhosein
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology, Media, Communication, Child
سردبیر
دکتر رضا پورحسین
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، رسانه، کودک
Reza Pourhosein
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology, Media, Communication, Child
اعضای تحریریه
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بهداشتی، عصب شناسی
Parviz Azadfallah
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Psychologist, Health Psychology, Neuropsychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر نیما قربانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Nima Ghorbani
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۲