درباره نشریه
ISSN:
2423-6845
eISSN:
2423-6837
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود کمره ای
سردبیر:
دکتر محمود حیدرزاده سهی
مدیر اجرایی:
مهندس هما قاسمی
تلفن:
021-61114121
دورنگار:
021-61114121
سایت اختصاصی:
jufgnsm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
4563-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/09
مدیر مسئول
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
سردبیر
دکتر محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی آماده
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
Ahmad Ali Amadeh
Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: amadeh[at]ut.ac.i
دکتر حمید اسدی
استاد
Hamid Asadi
Professor
Flavio Deflorian
Professor
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Nili Ahmadabadi
Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials Science
Terence G. Langdon
Professor
Specialist: Engineering and the Environment
دکتر عباس زارعی هنزکی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
Abbas Zarei Hanzaki
Professor College of Engineering
University of Tehran
دکتر ابوالقاسم عطایی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
Abolghasem Ataie
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
دکتر سیروس جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Sirus Javadpour
Professor Faculty of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: Materials Engineering
دکتر حمیدرضا مداح حسینی
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Reza Madaah Hosseini
Professor Department of Materials Science and Engineering
Sharif University of Technology
دکتر محمد جهازی
استاد
Mohammad Jahazi
Professor
Jang Kyo KIM
Professor
Specialist: Mechanical and Aerospace Engineering
Megumi Kawasaki
Associate Professor
Specialist: Industrial and Manufacturing Engineering
مدیر اجرایی
مهندس هما قاسمی
دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Homa Ghasemi
College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶