درباره نشریه
ISSN:
2251-8630
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده هنر)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین لاله
سردبیر:
حسن بلخاری قهی
مدیرداخلی:
طیبه ایلیات
صفحه آرا:
طیبه ایلیات
تلفن:
021-66956191 ، داخلی: 101
021-66956192 ، داخلی: 101
دورنگار:
021-66956188
سایت اختصاصی:
www.kimiahonar.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، پلاک 29، پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/24
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین لاله
دکتر عبدالحسین لاله

سردبیر
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
اعضای تحریریه
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر زهرا دستان
دکتر زهرا دستان

دکتر سید غلامرضا اسلامی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Gholam Reza Eslami
Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر ندا اخوان اقدم
استادیار پژوهشکده هنر پژوهشکده هنر
Neda Akhavan Aghdam
Assistant Professor of Art Institute
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر نیر طهوری
استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Nayer Tahoori
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید مصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
ویراستار انگلیسی
مجید پروانه پور
مجید پروانه پور

مدیرداخلی
طیبه ایلیات
طیبه ایلیات

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳