درباره نشریه
ISSN:
2251-953X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر مسئول:
اسماعیل فخاریان
سردبیر:
دکتر محمدرضا فاضل استرکی
دبیراجرایی:
دکتر مهدی محمدزاده
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد مهدیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم نجفی
تلفن:
031-55620634
دورنگار:
031-55620634
سایت اختصاصی:
www.archtrauma.com
نشانی:
کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صندوق پستی:
88141- 87159
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/29
مدیر مسئول
اسماعیل فخاریان
Professor مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Esmaeil Fakharian
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Neurological Surgery
سردبیر
دکتر محمدرضا فاضل استرکی
دانشیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Reza Fazel
Associate Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
Mark Hirshon Jon
Mark Hirshon Jon

Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمود سلامی زواره
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmood Salami zavareh
Professor medical School
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر بیژن اعرابی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Bizhan Arabi
Professor University of Maryland School of Medicine, Department of Neurosurgery, Baltimore, United States
Specialist: Neurosurgery
دکتر معصومه عابدزاده
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Masoumeh Abedzadeh Kalah Roudi
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر فیروز آزردکان
دکتر فیروز آزردکان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Firooz Azordegan
School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سهیل بهرامی
دکتر سهیل بهرامی

Soheyl Bahrami

Roberto Cirocchi
Roberto Cirocchi

Specialist: General and Oncologic Surgery
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
مرکز تحقیقات ارتوپدی و تروما
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hosein Ebrahim Zadeh
Orthopedic and Trauma Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
اسماعیل فخاریان
Professor مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Esmaeil Fakharian
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Neurological Surgery
دکتر محمدرضا فاضل استرکی
دانشیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Reza Fazel
Associate Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر فریبرز غفارپسند
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariborz Ghaffarpasand
Assistant Professor, Neurosurgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مارک قمصری
دکتر مارک قمصری

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Mark Gham Sary

Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر غلامعلی حمیدی
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: Physiology
Gholam Ali Hamidi
Professor, Department of Physiology, School of Medicine
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهرداد حسین پور
گروه جراحی اطفال
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mehrdad Hosein Pour
Department of Pediatric Surgery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بیماریهای مغز و اعصاب
Ebrahim Kouchaki Nasrabadi
Associate Professor School of Medicine
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of the brain and nerves
دکتر مهرداد مهدیان
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mehrdad Mahdian
Assistant Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدعلی شجاع
دکتر محمدعلی شجاع

رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ali Mohajel Shoja

Specialist: Pediatric Neurosurgery
دکتر اتابک نجفی
دکتر اتابک نجفی
استاد گروه بیهوشی و پزشکی مراقبتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Atabak Najafi
Professor Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر شهرام پایدار
موسسه تروما و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahram Paydar
Institute of Trauma and surgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر وفا رحیمی موقر
استاد SinTRC
UPMC, USA
رشته تخصصی: Medicine
Vafa Rahimi Movaghar
Professor, Neurosurgery
UPMC, USA
Specialist: Neurosurgery
دکتر ابراهیم رضی
استاد گروه داخلیمرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه
Ebrahim Razi
Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist
دکتر سهیل سعادت
مرکز تحقیقات تروما و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soheil Saadat
Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر پیمان سلامتی
مرکز تحقیقات سینا تروما و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Payman Salamati
Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی صحت
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mojtaba Sehat
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر کیارش شهلایی
دکتر کیارش شهلایی

رشته تخصصی: جراحی عصبی
Kiarash Shahlaie

Specialist: Neurological Surgery
John Sinott Michael
John Sinott Michael

دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمد زارع جوشقانی
استاد گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Zare
Professor Department of Ophthalmology, Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
ویراستار انگلیسی
دکتر مریم نجفی
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Maryam Najafi
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دبیراجرایی
دکتر مهدی محمدزاده

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mahdi Mohammadzadeh

Kashan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مهرداد مهدیان
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mehrdad Mahdian
Assistant Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۲