درباره نشریه
ISSN:
2251-8452
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر:
دکتر محمود هوشمند
مدیر اجرایی:
محمد کدخدایی
تلفن:
051-38806308
دورنگار:
051-38806308
سایت اختصاصی:
danesh24.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اقتصاد، ، کدپستی: 9177948951
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/04
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی
Mohamad Hosein Mahdavi Adeli
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Industrial Economics, Energy Economics
سردبیر
دکتر محمود هوشمند
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Hooshmand
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
اعضای تحریریه
دکتر علی جهانخانی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Jahankhani
Professor School of Accounting and Management
Shahid Beheshti University
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor Faculty of Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر سیاوش دهقانیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Siavash Dehghanian
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Ali Reza Rahimi Broujerdi
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: International Economics
دکتر محمدعلی فلاحی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Fallahi
Associate Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر احمد مجتهد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Ahmad Mojtahed
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Monetary economy
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی
Mohamad Hosein Mahdavi Adeli
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Industrial Economics, Energy Economics
دکتر محمود هوشمند
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Hooshmand
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
ویراستارفارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

ویراستار انگلیسی
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
مدیر اجرایی
محمد کدخدایی
محمد کدخدایی

Mohammad Kad Khodaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷