درباره نشریه
ISSN:
2322-1038
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
مدیر مسئول:
مجید شجاع
سردبیر:
دکتر جواد میکانیکی
مدیر اجرایی:
علی اکبر حیدری
ویراستار علمی:
دکتر جواد میکانیکی
تلفن:
056-32202044
056-32238712
سایت اختصاصی:
skh.jrl.police.ir
نشانی:
بیرجند، فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی، دفتر تحقیقات کاربردی
تلفن همراه:
09399619313
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/25
صاحب امتیاز
 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
مدیر مسئول
مجید شجاع
مجید شجاع
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی
Majid Shoja
South Khorasan Police Commander,
ویراستار علمی
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
سردبیر
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
هیات تحریریه
دکتر احمد خامسان
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Ahmad Khamesan
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Educational Psychology
دکتر احمد بخشی
استادیار
Ahmad Bakhshi
Assistant Professor,
دکتر عمران راستی
استادیار
Omran Rasti
Assistant Professor,
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محسن نوکاریزی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Mohsen Nowkarizi
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information science and science
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, central organization, Payame Noor University
Specialist: Private law
دکتر سمیه حمیدی
استادیار
Somayeh Hamidi
Assistant Professor,
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra AliZadeh Birjandi
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: history
ویراستار انگلیسی
دکتر الهه توشه
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Toosheh
University of Birjand
Specialist: English language
مدیر اجرایی
علی اکبر حیدری
علی اکبر حیدری
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
Ali Akbar Heydari
Head of the Office of Applied Research of the South Khorasan Police Command,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰