درباره نشریه
ISSN:
2251-8657
eISSN:
2251-8665
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عبداللهی
سردبیر:
دکتر علیرضا عبداللهی
مدیر اجرایی:
رابعه سادات موسوی فرد
تلفن:
031-37934125
دورنگار:
031-37934125
سایت اختصاصی:
toc.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/17
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
سردبیر
دکتر علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
هیات تحریریه
دکتر مهدی علاییان
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: نمودارهای انتقالی لبه مکعب ، نمودارهای مکعب نیمه متقارن
Mehdi Alaeiyan
Iran University of Science and Technology
Specialist: Cubic edge transitive graphs, Semisymmetric cubic graphs
دکتر علیرضا اشرفی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نظریه گروه، ساختارهای جبری، شیمی ریاضی، نظریه گراف، علوم نانو ریاضی
Ali Reza Ashrafi
University of Kashan
Specialist: Group theory, Algebraic structures, Mathematical Chemistry, Graph theory, Mathematical Nanoscience
دکتر سعید اعظم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روش های ترکیبی جبری در نظریه دروغ
Saeid Azam
University of Isfahan
Specialist: Algebraic combinatorial methods in Lie theory
دکتر
Robert Aldred
Specialist: paths, cycles, matchings and colourings in graphs
Peter Csikvari
Specialist: Extremal and Algebraic Combinatorics
دکتر محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
Zoltan Furedi
Specialist: Finite sets with applications in geometry, designs, and computer science
دکتر ابراهیم قربانی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مجموعه های محدود با برنامه های هندسه ، طرح ها و علوم کامپیوتر
Ebrahim Ghorbani
K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Algebraic Graph Theory, Spectral Graph Theory, Combinatorial Design Theory, and Combinatorial Aspects of Coding Theory and Cryptography
Ivan Gutman
Specialist: Chemical Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Spectral graph theory; Enrgy of a graph
دکتر علی ایرانمنش
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh
Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
دکتر علی اکبر محمدی حسن آبادی
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Mohammadi Hassanabadi
University of Isfahan
دکتر داریوش کیانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: نظریه نمودار جبری؛ تئوری نمودار؛ ترکیبی جبری ترافیکی
Dariush Kiani
Amirkabir University of Technology
Specialist: Algebraic Graph Theory; Graph Theory; Commutative Algebraic Combinatorics
William Kocay
Specialist: Algorithms for graph theory, especially planarity, Hamilton cycles, automorphism groups, and surface embeddings; also the graph reconstruction problem
Tommy R. Jensen
Specialist: Graph Coloring; Cycles in Graphs; Computational Complexity; Matroids; Approximation Algorithms
دکتر حمیدرضا میمنی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
دکتر جمشید موری
رشته تخصصی: تعامل بین گروه ها و ساختارهای ترکیبی مانند طرح ها ، کدها ، هندسه های محدود ، نمودارها
Jamshid Moori
Specialist: Interplay between groups, and combinatorial structures such as Designs, Codes, Finite Geometries, Graphs
Charles Curt Linder
Specialist: Design theory
دکتر غلامرضا امیدی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ترکیبی ، نظریه نمودار و نظریه نمودار جبر
Gholam Reza Omidi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Combinatorics, Graph Theory and Algebraic Graph Theory
دکتر امیر رهنمای برقی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: طرح های انجمن و ترکیب های جبری
Amir Rahnamai Barghi
K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Association schemes and algebraic combinatorics
Jennifer Seberry
Specialist: Design of Cryptographic Algorithms; Hadamard Matrices; Combinatorial Designs
دکتر بهروز طایفه رضایی
رشته تخصصی: نظریه گراف طیفی ، نظریه نمودار جبری ، نظریه طراحی ترکیبی (طرح های t ، مجموعه های بزرگ از طرحهای t ، معاملات ، ماتریسهای Hadamard و طرحهای متعامد) ، روشهای محاسباتی در ترکیبهای سازنده
Behruz Tayfeh Rezaie
Specialist: Spectral graph theory, algebraic graph theory, combinatorial design theory (t-designs, large sets of t-designs, trades, Hadamard matrices and orthogonal designs), Computational methods in constructive combinatorics
دکتر بیژن طائری
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: نظریه گروهی، ساختارهای گسسته ترکیبیات جبری
Bijan Taeri
Isfahan University of Technology
Specialist: Group Theory, Discrete Structures Algebraic Combinatorics
Dianhua Wu
Specialist: combinatorial design theory, coding theory, communication theory, and their interactions
دکتر منوچهر ذاکر
دانشکده ریاضی
رشته تخصصی: نظریه گراف فوق العاده ، نظریه نمودار Chromatic؛ تحلیل نظری نمودار شبکه های اجتماعی
Manouchehr Zaker
School of Mathematics,
Specialist: Extremal graph theory, Chromatic graph theory; Graph theoretical analysis of social networks
مدیر اجرایی
رابعه سادات موسوی فرد
رشته تخصصی: آمار
Rabeeh Sadat Moosavifard
Specialist: statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲