درباره نشریه
ISSN:
2251-8711
eISSN:
2251-872X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر مریم لشکری پور
سردبیر:
دکتر نورمحمد بخشانی
مدیر اجرایی:
سمانه بابایی
تلفن:
054-33522637
دورنگار:
054-33522637
نشانی:
زاهدان، خیابان امام خمینی، بیمارستان بهاران، ، کدپستی: 9819713955
زاهدان، زاهدان، میدان امام خمینی، بیمارستان بهاران، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تلفکس: 05414522637
سایت اختصاصی:
sites.kowsarpub.com/ijhrba
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/26
مدیر مسئول
دکتر مریم لشکری پور
دکتر مریم لشکری پور
گروه روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Maryam Lashkari Pour
Department of Psychiatric and Psychology
Zahedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر لیلا فرهادملاشاهی
گروه پزشکی دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Leila Farhad Molla Shahi
Department of Oral Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر مریم لشکری پور
دکتر مریم لشکری پور
گروه روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Maryam Lashkari Pour
Department of Psychiatric and Psychology
Zahedan University of Medical Sciences
Albert Stuart Reece
Albert Stuart Reece

Specialist: Psychiatry and Clinical Neurosciences
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
استاد گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Ali Asghari Moghadam
Professor Department of Clinical Psychology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر فرزاد شیدفر
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Farzad Shidfar
Associate Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محسن کیان پور
دکتر محسن کیان پور
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohsen Kian Poor
Associate Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر رویا علوی نایینی
استاد بیماری های عفونی و گرمسیری
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Roya Alavi Naini

Specialist: Infectious Diseases and tropical Medicine
دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Mojtaba Yassini Ardekani
Professor Department Of Psychiatry
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
سمانه بابایی
سمانه بابایی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Samaneh Babaei

Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۶