درباره نشریه
ISSN:
2345-573X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر حبیب محمدنژاد
سردبیر:
دکتر سید رضا سیدجوادین
ویراستار انگلیسی:
بهرام انجم روز
تلفن:
021-84222489
سایت اختصاصی:
ciu.nahad.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان قدس و وصال، کوچه اسکو، پلاک 15 (41 قدیم) ، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامی، ، کدپستی: 1417833411
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/08
مدیر مسئول
دکتر حبیب محمدنژاد
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Habib Mohammadnejad
Assistant Professor Institute of Islamic Culture and Science
Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
اعضای تحریریه
دکتر محسن ایمانی نایینی
استادیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Mohsen Imani Naeeni
Assistant Professor Department of Educational Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر حبیب الله دعایی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت گرایش منابع انسانی
Habiballah Doaei
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Human Resource Management
دکتر مجتبی رحمان دوست
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تهران
Mojtaba Rahmandoost
Associate Professor Arabic Language and Literature Department
University of Tehran
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر حبیب الله طاهری
دانشیار گروه الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول، ، علوم قرآنی، ، الهیات و معارف اسلام
Habiballah Taheri
Associate Professor Department of theology
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles, Quranic Sciences, Theology and Islamic Studies
دکتر محمود عیسوی
استادیار گروه اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Mahmud Isavi
Assistant Professor Department of Economics
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر حبیب محمدنژاد
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Habib Mohammadnejad
Assistant Professor Institute of Islamic Culture and Science
Iran University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
بهرام انجم روز
بهرام انجم روز

Bahram Anjomrouz

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۶