درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر بهزاد شاهمرادی
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد شاهمرادی
سردبیر:
مقداد پیرصاحب
دبیراجرایی:
عطا امینی
دبیراجرایی:
سید مختار هاشمی
دبیراجرایی:
دکتر جعفر نیکبخت
تلفن:
087-33162270
دورنگار:
087-33162270
سایت اختصاصی:
www.jewe.ir
نشانی:
سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، ، کدپستی: 6617413391
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/11
صاحب امتیاز
دکتر بهزاد شاهمرادی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: نانوکتنولوژی محیط
Behzad Shah Moradi
Assistant Professor School of Health
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Nanotechnology
مدیر مسئول
دکتر بهزاد شاهمرادی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: نانوکتنولوژی محیط
Behzad Shah Moradi
Assistant Professor School of Health
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Nanotechnology
دبیراجرایی
عطا امینی
دانشیار هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، منابع آب
Ata Amini
Associate Professor Kurdistan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran
Specialist: Water Resources, Civil Engineering
سید مختار هاشمی
محقق دانشگاه نیوکاسل، انگلیس
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
S. Mukhtar Hashemi
Research Fellow Newcastle, U.K.
Specialist: Water Resource Management
دکتر جعفر نیکبخت
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Jaefar Nikbakht
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Irrigation and Drainage
سردبیر
مقداد پیرصاحب

Meghdad Pirsaheb

اعضای تحریریه
پژمان طاهری
استاد دانشگاه مالایا، مالزی
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مدیریت منابع آب
Pezhman Taheri
Professor
Specialist: Civil Engineering, Water Resources Manangement
عبدالله نامدار
دانشیار مرکز تحقیقات کاهش خطرات و زلزله چین غربی
رشته تخصصی: عمران محیط زیست
Abdoullah Namdar
Associate Professor Western China Earthquake and Hazards Mitigation Research Center
Specialist: Environmental Civil Engineering
دنی مارکس
استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده مطالعات آسیایی و بین المللی، دانشگاه سیتی، هونگ کونگ
رشته تخصصی: مطالعات محیط زیست
Danny Marks
Assistant Professor Assistant Professor of Environmental Studies, Department of Asian and International Studies, City University of Hong Kong
Specialist: Environmental Studies
HP Shivaraju
Assistant Professor Dr. H.P. Shivaraju Assist. Professor Department of Water and Health J.S.S. University Mysore, India
Specialist: Environmental Sciences
ابراهیم محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: سم شناسی
Ebrahim Mohammadi
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر محمدحسین مهدیان
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبیاری، آبیاری و زهکشی
Mohammad Hosein Mahdian
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: wATERING systems, Irrigation and Drainage
دکتر افشین ملکی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Afshin Maleki
Professor Environmental Health Research Center,
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر جهانگیر پرهمت
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Jahangir Porhemmat
Professor Soil Conservation of Watershed Management Resources Institute
Specialist: Watershed Management Resources
دکتر بهاءالدین خالدی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار
Baha-Eldin Khaledi
Professor
Razi University
Specialist: Statistics
دکتر مهدی صفری
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Mehdi Safari
Assistant Professor Environmental Health Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر سهیل سبحان اردکانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم محیط زیست
Soheil Sobhan Ardakani
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Sciences
دکتر ثامراحمد محمود
استاد دانشگاه پوترا مالزی
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Thamer Ahmad Mohammad
Professor
Specialist: Water Resources Engineering
ویراستارفارسی
مرضیه حسینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰