درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
تا سال 90 با نام «اسطوره و داستان» (پیک نور زبان و ادبیات فارسی) منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسین یزدانی
سردبیر:
دکتر فاطمه کوپا
مدیر اجرایی:
دکتر ایوب مرادی
سایت اختصاصی:
pl.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09132974550
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر حسین یزدانی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Hosein yazdani
Associate Professor
Payame Noor University
سردبیر
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سید علی قاسم زاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Ghasem Zade
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نرگس محمدی بدر
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Narges Mohammadi Badr
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سجاد آیدنلو
استاد واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Aydenloo
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
دکتر سید علی محمد سجادی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Mohammad Sajjadi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Professor, Persian literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه معین الدینی
دانشیار مرکز کرمان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Moeenoddini
Associate Professor Kerman Center
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

مدیر اجرایی
دکتر ایوب مرادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ayoob Moradi
Associate Professor, Persian Language and Literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷