درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسین یزدانی
سردبیر:
دکتر فاطمه کوپا
مدیر اجرایی:
فاطمه علاءالدینی
سایت اختصاصی:
pl.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09132974550
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/20

این نشریه تا سال 90 با نام «اسطوره و داستان» (پیک نور زبان و ادبیات فارسی) منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر حسین یزدانی
دانشیار دانشگاه پیام نور
Hosein yazdani
Associate Professor, Payame Noor University
سردبیر
دکتر فاطمه کوپا
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر سیدعلی قاسم زاده
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Ghasem Zade
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نرگس محمدی بدر
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Narges Mohammadi Badr
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سجاد آیدنلو
دانشیار واحد ارومیه دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Ayden Lou
Associate Professor, Urmia unit, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیداحمد پارسا
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر حکیمه دبیران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hasan Zolfagari
دکتر سیدعلی محمد سجادی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Mohammad Sajjadi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه کوپا
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
دانشیار مرکز آمل دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Associate Professor, Amol Center, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه معین الدینی
دانشیار مرکز کرمان دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Moeenoddini
Associate Professor, Kerman Center, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor, University of Alzahra
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor, Persian literature group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
فاطمه علاءالدینی
Fatemeh Alaaddini
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹