درباره نشریه
eISSN:
2251-7200
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مهدیزاده
سردبیر:
دکتر علیرضا مهدی زاده
دبیراجرایی:
مریم شکری
ویراستار انگلیسی:
سمانه عباسی
سایت اختصاصی:
jbpe.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه هفتم، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی،
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/14
مدیر مسئول
دکتر مهدی مهدیزاده
استاد دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Mehdizadeh
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Iran University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
سمانه عباسی
سمانه عباسی

Samaneh Abbasi

سردبیر
دکتر علیرضا مهدی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Reza Mehdi Zadeh
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر بی جی آلن
دکتر بی جی آلن

دکتر  میگونی
دکتر میگونی

نیرومند راد
نیرومند راد

دکتر  ناسلین
دکتر ناسلین

دکتر  استکی
دکتر استکی

دکتر  فیروزآبادی
دکتر فیروزآبادی

دکتر اسماعیل پارسایی

Ishmael Parsai

Specialist: Radiation Oncology
دکتر  صبایی
دکتر صبایی

دبیراجرایی
مریم شکری
مریم شکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۹