درباره نشریه
eISSN:
2251-886X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مهدی زاده
سردبیر:
دکتر آرمان زرگران
کارشناس:
زهرا رجب پور شیرازی
تلفن:
071-32304279
دورنگار:
071-32304279
سایت اختصاصی:
rhm.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان قاآنی شمالی، مرکز بهداشت نمازی، دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران، ، کدپستی: 7139748479
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/06
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مهدی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Reza Mehdi Zadeh
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر آرمان زرگران
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arman Zargaran
Assistant professor School of Persian Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Pharmacy
اعضای تحریریه
دکتر عبدالعلی محقق زاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolali Mohagheghzadeh

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سیروس گرامی
دکتر سیروس گرامی

دکتر محمدعلی شجاع
دکتر محمدعلی شجاع

رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ali Mohajel Shoja

Specialist: Pediatric Neurosurgery
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
Domenica Santoro
Domenica Santoro

. R Shane Tubbs
. R Shane Tubbs

Inga Klara Karaia
Inga Klara Karaia

Monica Ferentzi
Monica Ferentzi

Anthony Skrobonja
Anthony Skrobonja

کارشناس
زهرا رجب پور شیرازی
زهرا رجب پور شیرازی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۸