درباره نشریه
ISSN:
2476-7263
eISSN:
2476-7271
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر مجیدرضا فرخی
سردبیر:
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دستیار سردبیر:
دکتر ساسان بصیرت
تلفن:
071-32351256 ، داخلی: 2023
دورنگار:
071-32333061
سایت اختصاصی:
ijvlms.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان نشاط، سالن های سینا و صدرا، طبقه دوم، اداره آموزش مداوم و قطب علمی آموزش الکترونیکی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/01/23
مدیر مسئول
دکتر مجیدرضا فرخی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Majid Reza Farrokhi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
سردبیر
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: واحد برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Nahid Zarif Sanaiey
Associate Professor Department of eLearning planning
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: E-learning Planning Unit, Distance Educational Planning
دستیار سردبیر
دکتر ساسان بصیرت

Sasan Basirat

اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر نگهبان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اطلاعات
Mohammad Bagher Negahban
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Information Science
دکتر ریتا مجتهدزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Rita Mojtahedzadeh
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: istance educational planning
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر محمدرضا بیک زاده

Mohammad Reza Beikzadeh

دکتر غلامعلی منتظر
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Gholam Ali Montazer
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Information Technology
شعله بیگدلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Shoaleh Bigdeli
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
John Sandars
Professor
Specialist: Medical Education Postgraduate
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
Janet Grant
Professor
Specialist: Education in Medicine
دکتر زهرا کریمیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش عالی
Zahra Karimian
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Higher education
Stephen Thomas Sommerville

Jen Chia Chang
Professor
Asha Singh Kanwar

Specialist: Learning Promoting
Yuriy Melnyk
Associate Professor
Specialist: Philosophy in Pedagogy
دکتر افسانه شریف
دکتر افسانه شریف

Afsaneh Sharif

Gi Zen Liu

دکتر امید فاطمی
استادیار دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق و کامپیوتر
Omid Fatemi
Assistant Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Electrical and Computer Engineering
دکتر سید علی اکبر صفوی
استاد دانشکده مهندسی قدرت و کنترل
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Seyed Ali Akbar Safavi
Professor Faculty of Power Engineering and Control
University of Shirazu
Specialist: electrical control engineering
Kim Holmberg

Lancy Dsouza
Associate Professor
Osman Sadeck

دکتر سلیمان احمدی
استاد آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmady
Professor, Medical Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر عباس اناری نژاد
دانشیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Abbas Anarinejad
Associate Professor
Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر سید ناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor School of Pharmacy and Poisoning Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
Badrul Khan

Specialist: E-learning consultant
دکتر نیلوفر بقایی

رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Nilufar Baghaei

Specialist: computer sciences
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمود تارا
استادیار دانشکده پزشکی رایانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انفورماتیک سلامت
Mahmood Tara
Assistant Professor School of Medical Informatics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Informatics
سید تقی حیدری

Seyed Taghi Heydari

دکتر بی بی عشرت زمانی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Bibi Eshrat Zamani
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education
دکتر فرهاد سراجی
استاد تمام دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی
Farhad Seraji
Full Professor, education
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
دکتر فریدون شعبانی نیا
دانشیار
Fereydoon shabaninia
Associate Professor
دکتر عبدالحسین صراف زاده
استاد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Abdol Hosein Sarrafzadeh
Professor
Specialist: computer science
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: واحد برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Nahid Zarif Sanaiey
Associate Professor Department of eLearning planning
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: E-learning Planning Unit, Distance Educational Planning
دکتر مهران فرج اللهی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Educational Science
دکتر کریم قیومی
استاد
Karim Qayumi
Professor
Specialist: Surgery Director
دکتر مانوش مهرابی

Manoosh Mehrabi

دکتر مهسا محقق
استاد
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
Mahsa Mohaghegh
Professor
Specialist: Information Technology and Software Engineering
دکتر فخرالزمان نعیمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Fakhrozaman Naeemi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: distance educational planning
Fanny Klett

Specialist: Electronic Media Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۹