درباره نشریه
ISSN:
2322-5645
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان بسیج اساتید
مدیر مسئول:
دکتر سهراب صلاحی
سردبیر:
دکتر علیرضا صدرا
مدیرداخلی:
محمدرضا نجارزاده
تلفن:
021-66975642
سایت اختصاصی:
www.iabaj.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1246، سازمان بسیج اساتید، طبقه اول، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/10
مدیر مسئول
دکتر سهراب صلاحی
دکتر سهراب صلاحی
سردبیر
دکتر علیرضا صدرا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Sadra
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
دکتر علی اصغر پورعزت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک
Ali Asghar Pourezzat
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Social Justice, Public Policy, Future Studies, Strategic Management
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر ناصر فرشادگوهر
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Farshadgohar
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Political sciences
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies,
Specialist: International Relations
دکتر سیدفضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
سیدعباس احمدی
سیدعباس احمدی
ویراستارفارسی
محمدجواد جایز
محمدجواد جایز
ویراستار انگلیسی
محمدجواد جایز
محمدجواد جایز
مدیرداخلی
محمدرضا نجارزاده
محمدرضا نجارزاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۶