درباره نشریه
eISSN:
2251-9920
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر وحید زمان زاده
سردبیر:
دکتر لیلا ولی زاده
مدیرداخلی:
دکتر مهناز شهنازی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرزانه ناصری
تلفن:
041-34799785
دورنگار:
041-34799785
سایت اختصاصی:
jcs.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ، کدپستی: 5138947977
صندوق پستی:
347-51745
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/03
مدیر مسئول
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
سردبیر
دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
اعضای تحریریه
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدابراهیم پارسانژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ebrahim ParsaNezhad
Professor Medicine Faculty
Shiraz University of Medical Sciences
Manoj Sharma
Professor School of Public Health, Jackson State University, Mississi
Specialist: Public Health
Caleb Ferguson

دکتر محمد شهبازی
استاد
Mohammad Shahbazi
Professor School of Health Sciences, Jackson State University, Jackson, USA
Specialist: Behavioural Health Promotion and Education Concentration, Public Health
Sarah E. Newton
Associate Professor
Specialist: Nursing
Grace Vincent Onabajo
Associate Professor
Specialist: Medical Rehabilitation
دکتر مریم راف راف
دکتر مریم راف راف
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Maryam Rafraf
Professor Health & Nutrition Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Nutrition
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر منیژه مصطفی قره باغی
استاد کودکان
مرکز تحقیقات سلامت کودکان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: متخصص کودکان. فوق تخصص نوزادان
Manizheh Mostafa Gharehbaghi
Professor, pediatrics
مرکز تحقیقات سلامت کودکان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Specialist: Neonatology of Medicine
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر حسین ابراهیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hossein Ebrahimi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر هادی حسن خانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری
Hadi Hasankhani
Associate Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزانه ناصری

Farzaneh Naseri

مدیرداخلی
دکتر مهناز شهنازی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahnaz Shahnazi
Assistant Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۷