درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر قاسم فرج اللهی
سردبیر:
دکتر رضا سیمبر
مدیرداخلی:
جواد وندنوروز
ویراستار فارسی:
مهدی صفری
ویراستار انگلیسی:
دکتر قاسم فرج اللهی
تاریخ به‌روزآوری: 1391/05/17
مدیر مسئول
دکتر قاسم فرج اللهی
دکتر قاسم فرج اللهی

سردبیر
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
اعضای تحریریه
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر جلال درخشه
استاد تمام علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Dorakhshah
Full Professor, Political Science
Specialist: political science
دکتر سید حسین سیف زاده
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed hosein Seif Zadeh
Professor
University of Tehran
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor, World Studies Faculty
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر سید محمد موسوی
دکتر سید محمد موسوی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Seyyed Mohammad Moosavi
Associate Professor
Payame Noor University
کاوه سیدامامی
کاوه سیدامامی

دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر علی کریمی مله
استاد تمام گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Full Professor, Department of political science, faculty of Law and political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
ویراستار فارسی
مهدی صفری
مهدی صفری

ویراستار انگلیسی
دکتر قاسم فرج اللهی
دکتر قاسم فرج اللهی

مدیرداخلی
جواد وندنوروز

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱