درباره نشریه
ISSN:
2322-4142
eISSN:
2251-8533
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مدیر مسئول:
دکتر فرهادیار
سردبیر:
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه آذرخشی
تلفن:
021-36726955
دورنگار:
021-36726955
سایت اختصاصی:
ijbihn.iauvaramin.ac.ir
نشانی:
تهران، ورامین، پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
صندوق پستی:
74895-33817
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/03
مدیر مسئول
دکتر  فرهادیار
دکتر فرهادیار

سردبیر
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
اعضای تحریریه
مجید عبدوس

Majid Abdous
Department of Chemistry, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
Specialist: Chemistry, Bio-Chemistry
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
عبدالعلی عالمی
عبدالعلی عالمی

 berbezier
berbezier

de crescenzi
de crescenzi

دکتر رضا غیاثی
استاد شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Reza Ghiasi
Professor, Chemsitry
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر امیر ارشاد لنگرودی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Amir Ershad Langroudi

دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
تیاموس میت سیادیس
تیاموس میت سیادیس

دکتر علی مقیمی
دانشیار واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Moghimi
Associate Professor Varamin unit
Central Office, Islamic Azad University
الهام منیری
الهام منیری

تئودور چولی پاپادوپولو
تئودور چولی پاپادوپولو

دکتر ذوالفقار رضوانی
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Zolfaghar Rezvani
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
دکتر سید علی اکبر سجادی
دکتر سید علی اکبر سجادی

Nk Tiwari

آزاده تاجرودی
آزاده تاجرودی

Sergey V. Dorozhkin
Sergey V. Dorozhkin
Kudrinskaja sq. 1 – 155, 123242 Moscow D-242, Russia
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه آذرخشی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳