درباره نشریه
ISSN:
2322-4142
eISSN:
2251-8533
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مدیر مسئول:
دکتر فرهادیار
سردبیر:
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه آذرخشی
تلفن:
021-36726955
دورنگار:
021-36726955
سایت اختصاصی:
ijbihn.iauvaramin.ac.ir
نشانی:
تهران، ورامین، پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
صندوق پستی:
74895-33817
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر  فرهادیار
دکتر فرهادیار
سردبیر
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
هیات تحریریه
مجید عبدوس
Majid Abdous
Department of Chemistry, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran,
Specialist: Chemistry, Bio-Chemistry
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry,
Specialist: mineral chemistry
عبدالعلی عالمی
عبدالعلی عالمی
 berbezier
berbezier
de crescenzi
de crescenzi
دکتر رضا قیاسی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Ghiasi
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
امیر ارشاد لنگرودی
امیر ارشاد لنگرودی
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
تیاموس میت سیادیس
تیاموس میت سیادیس
دکتر علی مقیمی
دانشیار واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Moghimi
Associate Professor, Varamin unit, Central Office, Islamic Azad University
الهام منیری
الهام منیری
تئودور چولی پاپادوپولو
تئودور چولی پاپادوپولو
دکتر ذوالفقار رضوانی
استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Zolfaghar Rezvani
Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
دکتر سیدعلی اکبر سجادی
دکتر سیدعلی اکبر سجادی
 tiwari
tiwari
آزاده تاجرودی
آزاده تاجرودی
Sergey V. Dorozhkin
Sergey V. Dorozhkin
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه آذرخشی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷