درباره نشریه
ISSN:
2251-9041
eISSN:
2251-905X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر طالبی
سردبیر:
دکتر سعید محرمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر صفایی
تلفن:
021-48292341
دورنگار:
021-48292200
سایت اختصاصی:
jcp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
336-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/08
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
سردبیر
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا حاجی قنبر
دانشیار گروه حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Hamidreza Hajiqanbar
Associate Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Acarology
T. Sakai
T. Sakai
Associate Professor
Specialist: Insect Physiology
دکتر محمد خانجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Khanjani
Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
George Japoshvili
Professor
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
Nickolas G. Kavallieratos

Specialist: Biodiversity and Systematics
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر احسان رخشانی
استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, Department of Plant Protection, Collage of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
Siva Perumal Sivaram Akrishnan
Associate Professor
Specialist: Insect Molecular Biology and Nematology
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
دکتر ناصر صفایی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Plant Pathology
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
دکتر واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
دکتر ابراهیم محمدی گل تپه
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ و کشت قارچ
Ebrahim Mohammadi Gol Tappeh
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology and Mushroom Culture
دکتر حسن رحیمیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مایکوپلاسماولوژی
Hossein Rahimian
Professor Faculty of Agriculture
University of Mazandaran
Specialist: Mycoplasmalogy
دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Plant Pathology
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Plant Virology
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
مدیر اجرایی
دکتر ناصر صفایی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Plant Pathology
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۵