درباره نشریه
ISSN:
2251-9041
eISSN:
2251-905X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر طالبی
سردبیر:
دکتر سعید محرمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر صفایی
تلفن:
021-48292341
دورنگار:
021-48292200
سایت اختصاصی:
jcp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
336-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/08
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
سردبیر
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا حاجی قنبر
دانشیار گروه حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Hamidreza Hajiqanbar
Associate Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Acarology
T. Sakai
T. Sakai
Associate Professor
Specialist: Insect Physiology
دکتر محمد خانجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Khanjani
Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
George Japoshvili
Professor
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
Nickolas G. Kavallieratos

Specialist: Biodiversity and Systematics
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر احسان رخشانی
استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, Department of Plant Protection, Collage of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
Siva Perumal Sivaram Akrishnan
Associate Professor
Specialist: Insect Molecular Biology and Nematology
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
دکتر ناصر صفایی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Plant Pathology
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
دکتر واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
دکتر ابراهیم محمدی گل تپه
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ و کشت قارچ
Ebrahim Mohammadi Gol Tappeh
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology and Mushroom Culture
دکتر حسن رحیمیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مایکوپلاسماولوژی
Hossein Rahimian
Professor Faculty of Agriculture
University of Mazandaran
Specialist: Mycoplasmalogy
دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
مدیر اجرایی
دکتر ناصر صفایی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Plant Pathology
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۱