درباره نشریه
ISSN:
2251-9041
eISSN:
2251-905X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر طالبی
سردبیر:
دکتر سعید محرمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر صفایی
تلفن:
021-48292282
021-48292299
دورنگار:
021-48292282
021-48292299
سایت اختصاصی:
jcp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
336-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/04
مدیر مسئول
علی اصغر طالبی
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: Hymenoptera، تنوع زیستی، سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Hymenoptera, Biodiversity, Systematics and Biological Control of Insect Pests
سردبیر
سعید محرمی پور
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeed Moharramipour
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
هیات تحریریه
حمیدرضا حاجی قنبر
دانشیار
Hamid Reza Haji Qanbar
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Acarology
محمد خانجانی
استاد دانشکده کشاورزی
Mohammad Khanjani
Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
سعید محرمی پور
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeed Moharramipour
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
یعقوب فتحی پور
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: حشره شناسی، محیط زیست حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Yaghoob Fathipour
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Entomology, Insect Ecology, Agricultural Entomology
استاد
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
George Japoshvili
Professor,
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
رشته تخصصی: تنوع زیستی و سیستماتیک
Nickolas G. Kavallieratos
Specialist: Biodiversity and Systematics
جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
احسان رخشانی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, College of Agriculture, University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی حشرات و غیره
Siva Perumal Sivaram Akrishnan
Associate Professor,
Specialist: Insect Molecular Biology and Nematology
علی اصغر طالبی
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: Hymenoptera، تنوع زیستی، سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Hymenoptera, Biodiversity, Systematics and Biological Control of Insect Pests
خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
ناصر صفایی
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
ابراهیم محمدی گل تپه
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: قارچ و کشت قارچ
Ebrahim Mohammadi Gol Tappeh
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology and Mushroom Culture
حسین رحیمیان
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: مایکوپلاسماولوژی
Hossein Rahimian
Professor, Faculty of Agriculture, University of Mazandaran
Specialist: Mycoplasmalogy
مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Nematology
رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research,
Specialist: Mycology
مدیر اجرایی
ناصر صفایی
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاهی و اپیدمیولوژی
Naser Safaie
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Pathology and Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۹